Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen UPPAbaby.nu en de klant.

1.2  UPPAbaby.nu heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaardenen de inhoud van haar website te wijzigen.

1.3  Door het plaatsen van een bestelling, verklaart elke klant zich, zondervoorbehoud, akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden.

Artikel 2. Prijzen en Aanbiedingen

2.1  De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

2.2  UPPAbaby.nu is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet -, type- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

2.3  Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

Artikel 3. Betaling

Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website. U kunt kiezen uit de volgende betaalmethoden:

 • iDeal
 • Creditcard
 • PayPal
 • Bancontact
 • Apple Pay

Indien u met enige betaling in gebreke bent, is UPPAbaby.nu gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Verzendkosten

4.1  Wij berekenen € 4,95 aan verzendkosten bij bestellingen onder de € 50,00 binnen Nederland. Boven de € 50,00 is levering franco thuis. Verzendkosten voor België en Luxemburg zijn € 6,95 wanneer u onder de € 100,00 bestelt. Daarboven is levering franco thuis.

4.2  Bij retourneren zijn de verzendkosten van het terugsturen van deze artikelen voor rekening van de klant.

Artikel 5. Levering

5.1  UPPAbaby.nl besteedt het thuisbezorgen van de bestellingen uit aan PostNL, DHL en DPD.

5.2  UPPAbaby.nu streeft ernaar om bestellingen binnen een week te versturen.

5.3  UPPAbaby.nu doet al het mogelijke om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt – hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen – of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant daarvan bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de resterende bestelling schriftelijk of mondeling te annuleren.

5.4  UPPAbaby.nu heeft een gerechtelijke leveringstermijn van 30 dagen. Wanneer de klant de bestelling binnen deze termijn niet heeft ontvangen, kan deze de koop kosteloos ontbinden.

5.5  UPPAbaby.nu is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven woonadres.

Artikel 6. Annuleren

6.1 Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien dit binnen 24 uur gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verstuurd. U kunt deze annulering doorgeven per mail.

Artikel 7. Ruilen en Retourneren

7.1  UPPAbaby.nu zal bij retournering de gehele aankoopsom terugstorten. De verzendkosten voor het retourneren alsmede het verzendrisico zijn voor uw eigen rekening.

7.2  Voor retourneringen gelden de volgende voorwaarden:

 1. Na bezorging van uw bestelling heeft u 14 dagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is definitief.
 2. Indien er tot ruiling of retournering wordt overgegaan dient dit vooraf schriftelijk aan UPPAbaby.nu kenbaar gemaakt te worden.
 3. De goederen dienen in originele staat te zijn, d.w.z. ongedragen c.q. ongebruikt en in de originele verpakking.
 4. Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retoursturen.

7.3 Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meerdere artikelen) zal het retour te ontvangen bedrag binnen 30 dagen aan u overgemaakt worden of zoveel mogelijk eerder.

Artikel 8. Voorraad

8.1 De meeste artikelen zijn uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is of dat het is uitverkocht. U wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. In dit geval heeft de klant het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. UPPAbaby.nu zorgt in dit geval voor terugbetaling.

Artikel 9. Garantie en Aansprakelijkheid

9.1 UPPAbaby.nu garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

9.2 Als bewijs met betrekking tot de garantie ontvangt u van UPPAbaby.nu een aankoopbewijs.

9.3 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal UPPAbaby.nu de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door u, naar keuze van UPPAbaby.nu vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt u zich reeds nu de vervangen zaak aan UPPAbaby.nu te retourneren en het eigendom daarover aan UPPAbaby.nu te verschaffen.

9.4 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van UPPAbaby.nu, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

9.5 Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is UPPAbaby.nu niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

9.6 Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet uw garantieaanspraken uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan u is verkocht en geleverd.

9.7 Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van UPPAbaby.nu beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van het aankoopbedrag.

9.8 Onverminderd het bovenstaande is UPPAbaby.nu niet aansprakelijkindien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.

9.9 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van UPPAbaby.nu of zijn ondergeschikten.

Artikel 10. Privacy Policy

10.1 UPPAbaby.nu respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. UPPAbaby.nu zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

10.2 UPPAbaby.nu gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

 1. Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 2. Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Door deze voorwaarden te accepteren, gaat u hiermee akkoord. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven.

10.3 Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van UPPAbaby.nu, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Artikel 11. Copyright beeld- en tekstmateriaal

11.1 Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding wordt een juridische procedure gevolgd.

Artikel 12. Klachten, vragen en opmerkingen

12.1 Klachten, vragen en opmerkingen dienen per e-mail gemeld te worden aan UPPAbaby.nu met duidelijke uiteenzetting van de klacht, vraag of opmerking. UPPAbaby.nu probeert dan redelijkerwijs met u tot een oplossing te komen of u vraag of opmerking te beantwoorden. Voor omruilen/ vervangen gelden verder de punten genoemd bij artikel 7.